دوره های آموزشی

شرکت Arm Cert دوره های مختلف آموزشی را برگزار میکند. این دوره ها میتوانند بصورت اختصاصی طراحی و یا در محل موردنظر سازمان برگزار شوند. در زیر به برخی از این دوره ها اشاره میشود:

 •دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت –  ISO 9001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی –  ISO 14001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل –  OHSAS 18001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی –  ISO 22000 / HACCP

•دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی برنامه های بهداشتی پیش نیاز –  ISO 22002 / GMP / GHP

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی –  ISO 50001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات –  ISO 27001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی –  ISO 13485

•دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان –  ISO 10002

•دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم آموزش –  ISO 10015

•دوره آشنایی با الزامات و مستندسازی مسئولیت اجتماعی –  ISO 26000

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو –  ISO/TS 16949

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت صنایع پتروشیمی و گاز-  ISO/TS 29001

•دوره های آشنایی با الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی شغلی –  HSE

•دوره آشنایی با الزامات مدیریت موفقیت پایدار – ISO 9004

•دوره آشنایی با ساماندهی محیط کار – 5S

•دوره آشنایی با تکنیک FMEA

•دوره آشنایی با روشهای حل مسئله